Откровението на Йоан / част четири

1.След това видях: ето, Агнецът стои на планина Сион, и с Него сто четирийсет и четири хиляди, които имаха на челата си написано името на Неговия Отец.

След цялата разруха, която има да дойде, ще останат онези, които са достойни да продължат живота на човечеството. Те ще отворят пътя на онези, които идват след нас. Дали числото ще бъде точно толкова, никой не знае, но ясно е казано, че ще останат хора на земята от всички народи. Белегът на челата може да се  тълкува и като мисълта. Мисълта се превръща в дела. Това може да се разбира и, че избраните, ще са хора, които са духовно осъзнати, с добри мисли и дела

2.И чух глас от небето като шум от много води и като звук от силен гръм; чух глас на гуслари, които свирят на гуслите си
3. и пеят като че ли нова песен пред престола и пред четирите животни и старците; и никой не можеше да научи тая песен, освен ония сто четирийсет и четири хиляди, които бяха изкупени от земята.
Тия са, които се не оскверниха с жени, защото са девствени; тия са, които вървят след Агнеца, където и да отиде. Тия са изкупени измежду човеците, начатъци на Бога и Агнеца,

4.и в устата им лъст се не намери: те са непорочни пред престола Божий.

 

Ясно е казано, че тези белязани хора, ще започнат един чист и нов живот на земята. Хора, които са чисти по сърце и дух. Песента е нова, непозната.

6.И видях друг Ангел да хвърчи посред небето, който имаше вечно евангелие, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно, език и народ;
7. той говореше с висок глас: бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настъпи часът на Неговия съд, и поклонете се на Оногова, Който е сътворил небето и земята, морето и водните извори.

В края на нашата коренна раса, хората ще бъдат съдени. Това е един естествен процес. Когато обучението приключи, всеки от нас ще държи изпит. Всички ние, които живеем в пета коренна раса, сме имали еднакви условия, при които да се развиваме. Прераждали сме се, минали сме през едни и същи културни епохи. Така че всеки от нас е имал равен старт да се развие и премине на едно по-висше ниво. Онези, които са изостанали в развитието си, ще изгубят правото си да идат на небето, но и да се раждат на земята. Ще трябва да чакат много време да дойдат същите условия, за да се поправят. Дотогава ще бъдат паднали в сферите на тъмнината. В това се крие тайната на страшния съд


8.И друг Ангел последва и казваше: падна, падна Вавилон, великият град, защото напои всички народи с яростното вино на блудството си.
9. И трети Ангел ги последва, като говореше с висок глас: който се поклони на звяра и на образа му, и получи белег на челото си или на ръката си,
10. той ще пие от виното на яростта Божия, вино неразводнено, наляно в чашата на гнева Му, и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите Ангели и пред Агнеца.
11. Димът от мъчението им ще се издига вовеки веков; няма да имат покой ни денем, ни нощем ония, които се покланят на звяра и на образа му, и които получават белега на името му.
12. Тук е търпението на светиите; тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Иисуса.

Тяхната участ е ясна. Всеки, който е избрал пътя на злото с мисъл или дело, ще е заслужил и мястото си там, където покой няма да има за него. Йоан е искал да ни предупреди за опасностите, пред които всеки човек се изправя, ако избере един порочен живот на съществуване.


13.И чух глас от небето да ми казва: напиши: блажени са мъртвите, които умират в Господа отсега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си: делата им вървят заедно с тях.

За онези, които с живота си и делата си са показали любовта си към Бога, ще си починат известно време, от току- що преживените прераждания на земята. Заслужена почивка, когато си учил и работил толкова много през вековете. Учил си се от грешките си и си израствал, мислил си и си вършил добро.

14.И видях: ето, светъл облак, и на облака седеше Някой, подобен на Сина Човечески; на главата Си Той имаше златен венец, а в ръката – остър сърп.

15. И друг Ангел излезе от храма и извика с висок глас на Оногова, Който седеше на облака: прати сърпа Си и пожъни, защото дойде Ти часът за жетва: жетвата на земята е узряла.
16. И Седналият на облака хвърли сърпа Си на земята, и земята биде пожъната.
17. И друг Ангел, също така с остър сърп, излезе от храма, който се намираше на небето.
18. И друг Ангел, който имаше власт над огъня, излезе от жертвеника и със силен вик извика към оногова, който имаше острия сърп, казвайки: прати острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му узря.
19. И Ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли гроздето в големия лин на Божия гняв.
20. И стъпкан биде линът вън от града, и потече кръв от жлеба дори до юздите на конете, на хиляда и шестстотин стадии.

Събирането на жетвата, може да се разбира и като събиране на зрелите духовно хора. Кога човек бере плодовете на своя труд, когато те са узрели и готови. Христос казва: Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си. Лозето са хората.

1.И видях друга поличба на небето, голяма и чудна: седем Ангели, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв.
И видях като че ли стъклено море, смесено с огън; а ония, които победиха звяра и образа му, белега му и числото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии.

Звярът ще бъде сразен.Стъкленото море може да бъде символ на интуицията, но и на небето над нас.  


5.След това видях: ето, на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството.
6. И излязоха от храма седемте Ангели, които държаха седемте порази, облечени с чисти и светли ленени дрехи и опасани през гърдите със златни пояси.
7. И едно от четирите животни даде на седемте Ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее вовеки веков.
8. И напълни се храмът с дим от славата на Бога и от силата Му, и никой не можеше да влезе в храма, докле се не свършиха седемте порази на седемте Ангели.

Седемте главни ангели, които са взели участие в създаването на нашата  слънчева система, са тези, които ще въздадат и правосъдие над земята. Жалко, че не се споменава кое от животните дава седемте златни чаши, пълни с гнева на Бога.

1.И чух от храма висок глас да казва на седемте Ангели: идете, излейте на земята седемте чаши с гнева Божий.
Отиде първият Ангел, та изля на земята своята чаша; и по човеците, които имаха белега на звяра и се покланяха на образа му, появиха се лоши и люти струпеи.

Тук вероятно става въпрос за неизличими болести.
3. Вторият Ангел изля своята чаша в морето; и то стана на кръв, като кръвта на убит човек; и всичко живо в морето измря.

Отравяне на водата, то и в наше време вече океаните са толкова замърсени, че може да се каже, че са отровени. Масовото измиране на  риби в морето го доказва.
4. Третият Ангел изля чашата си в реките и в изворите водни, и те станаха на кръв.

Отравяне на питейната вода…

5.След това чух Ангела на водите да казва: праведен си, Господи, Който си, Който си бил, и Който си свет, задето тъй си отсъдил,
6. понеже те проляха кръв на светии и пророци, и Ти им даде кръв да пият: заслужават това.

Избиването на толкова много пророци, светии  и гении по земята, не би могло да се изкупи явно, освен чрез страдания.

7.И чух другиго да говори от жертвеника: да, Господи, Боже Вседържителю, истински и праведни са Твоите присъди.
8. Четвъртият Ангел изля чашата си върху слънцето; и даде му се да опалва с огън човеците.

Слънчевите лъчи стават все по- вредни за хората. Масовите слънчеви алергии и рак на кожата, доказват промените, които настъпват.


9.И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, Който имаше власт над тия порази, и се не покаяха да Му въздадат слава.
10. Петият Ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка
11. и похулиха Небесния Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си.
12. Шестият Ангел изля чашата си в голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце.
13. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби:
14. това са бесовски духове, които вършат личби; те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя.
15. (Ето, Аз ида като крадец: блажен е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, и да се не виждат срамотите му.)
16. И ги събра на мястото, наречено по еврейски Армагедон.
17. Седмият Ангел изля чашата си на въздуха; и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: свърши се!
18. И бидоха светкавици, гръмотевици и гласове, и биде силен трус, такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал, откак има човеци на земята.
19. Великият град се раздели на три части, и езическите градове паднаха; а Вавилон великий биде споменат пред Бога, за да му се даде чашата с вино от яростта на гнева Му.
20. Всички острови изчезнаха, и планини вече се не видяха;
21. едра градушка, колкото талант тежка, валеше от небето върху човеците; а човеците похулиха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма
.

Армагедон е мястото  на есхатологичната битка (в Северна Палестина), където пълчищата на злото ще претърпят окончателно унищожение. Това ще бележи и абсолютния апокалипсис на земята. Първата чаша ще порази хората с болезнени рани, но само онези, които носят белега на звяра. Втората  и третата чаша, ще унищожи водата ни, от което човечеството ще погине. Четвъртата чаша ще направи земята суха, заради палещите лъчи на слънцето. Петата чаша, ще донесе болка, тъмнина и рани. Шестата ще предизвика Армагедон. Седмата чаша ще донесе невиждани земетръси.

  1.След това дойде един от седемте Ангели, които имаха седемте чаши, и говори с мене, като ми каза: дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води;

Числото седем се появява много пъти  в Откровение. Седем ангела, седем църкви, седем светилника, седем Божии духове, седем тръби, седем глави на змея, седем гръма, седем язви. Седемте печата, седемте тръби и седемте язви, очертават пророческите събития на земята. Бог направи света за седем дни, нито за по- малко, нито за повече. В седмицата е скрит завършек.  Със снемането на първите пет печата, се разкрива яростта на Сатана срещу Бог и човечеството. Шестия печат открива Божия гняв, а седмия печат бележи Денят на Бога, основната тема в Откровение. Седми последен печат включва Божията присъда върху непокорното човечество.  Но коя е блудницата? Женския образ в Библията се свързва с църквата. Съответно блудницата може да се тълкува като синоним на всички официални религии по света.

с нея блудствуваха земните царе, и с виното на блудството й се опиха жителите на земята.

Жалка картина разкрива Ангела за отношението на църквата към Бога.


3.И ме отнесе духом в пустиня; и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше седем глави и десет рога.
4. А жената беше облечена в багреница и червено, украсена със злато, драгоценни камъни и бисери; в ръка си държеше златна чаша, пълна с гнусотии и нечистота от блудството й;
5. и на челото й бе написано името: тайна, Вавилон великий, майка на блудниците и на земните гнусотии.

Като се замисли човек какви изкривявания има по света на религията. Църквата отдавна е отстъпила. Развитието и е спряло някъде в тъмните векове и не е помръднала нито педя оттогава. Няма да  навлизам в подробности какви гнусотии се вършат на сексуална основа в манастирите.  Колко секти унищожават живота на хората, не е чудно, че са отвратителни за Бога всичките тези гнусливи неща, с които хората оправдават набожността си.  Блудницата седи на много води, това едва ли ще означава, че се отнася само за една църква и един град. Дали тази блудница не се е родила в Израел, защото стария завет препраща към такива размисли.

6.Видях, че жената беше пияна от кръвта на светиите и от кръвта на свидетелите Иисусови, и, като я видях, почудих се твърде много.

Това несъмнено е църквата. Кой друг може да бъде опит от кръвта на светиите? Религията се държи именно на имената на светии и пророци от древното минало. Истинските вярващи хора.

7. И каза ми Ангелът: какво се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на тоя звяр, който я носи и има седем глави и десет рога.

 Вавилон е най-популярният град на древна Месопотамия, чийто останки се намират в днешен Ирак – на 94 километра югозападно от Багдад. Името Вавилон идва от bav-il или bav-ilim, което на акадски език означава „Портата на Бог“ или „Портата на Боговете“

Това място е дало началото на историята на човечеството. Там са построили кула, която да стига до небето. Там  и Бог дава различните езици на хората и те спират да се разбират. Вавилон е бил един от най- красивите градове за времето си. Град известен освен с красотата си и със зараждането на религиите.

 8.Звярът, който ти видя, беше и го няма; той ще излезе от бездната, и ще загине; и ония земни жители, чиито имена не са вписани в книгата на живота от създание мира, ще се почудят, като видят, че звярът беше и го няма, макар и да съществува.

9.Тук се иска ум, който да има мъдрост. Седемте глави са седем планини, върху които седи жената,
10. и са седем царе, от които петима паднаха, единият стои, а другият още не е дошъл; когато пък дойде, той ще трябва малко да остане.

Световните империи според историята, които имат връзка с историята на еврейския народ са: Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция и Рим. Вече и шестте са паднали. Първите пет по- рано в историята. Седмия не е дошъл, това може да се тълкува като народ, който още не е свързан с тях по него време. В сегашно може да се каже, че това е Великобритания, понеже тя ги е основала като държава. Тук няма съмнение, че има връзка с политическите сили, които властват над света.


11.И звярът, който беше и който го няма е осмий; той е от седемте, и ще загине.


Кой е осмий? Осми е само един- Ариман.  Осмата сфера.Когато става бунта на небето, Ариман с падналите ангели, попада в осмата сфера, която според д-р Щайнер се намира в недрата на нашата земя, но аурата и е обхваща цялата земя, показано е на рисунката. Той е от седемте, кои са седемте- седемте главни Архангела, които са останали верни на Бога.  Осмата Сфера се наблюдава вътре в Земната Сфера. Бог сътвори за седем дни света нито за шест, нито за осем. Следователно не би трябвало да съществува нещо, което е извън Бога.

12.А десетте рога, що видя, са десет царе, които още не са получили царство, но като царе ще получат власт само за един час заедно със звяра.
13. Те имат една мисъл и ще предадат своята сила и власт на звяра;
14. те ще воюват против Агнеца, и Агнецът ще ги победи, защото Той е Господар на господарите и Цар на царете, и ония, които са с Него, са звани, избрани и верни.
15. И казва ми: водите, които видя, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици.

Блудницата се е разпростряла навсякъде по света.


16.А десетте рога, що видя на звяра, те ще намразят блудницата, ще я направят пуста и гола, плътта й ще изядат, а сама нея на огън ще изгорят,
17. защото Бог им тури на сърце да изпълнят волята Му, да се сговорят и да дадат царството си на звяра, докле се изпълнят думите Божии.
18. И жената, която ти видя, е големият град, който царува над земните царе
.

Големият град, Вавилон известен с най- духовните времена в историята, отново препраща към духовенството и църквата като цяло.  Църквите ще отстъпят през звяра и ще предадат царството си на него. Тук всичко е ясно.

очаквай продължение….

СПОДЕЛИ

Leave Comment